Dědické právo

a související právní jednání

Pozůstalostní (dědické) řízení

Poskytuji kvalifikovanou právní pomoc, poradenství a zastupování v celém procesu pozůstalostního řízení. Své znalosti a zkušenosti opírám o mnohaletou praxi na pražském notářském úřadu, kde jsem jako trvalá zástupkyně notáře osobně projednala stovky dědických řízení včetně těch nejkomplikovanějších. V případě dědických sporů úspěšně hájím zájmy svých klientů i před civilními soudy, a to v rámci celé České republiky. Nabízím též správu pozůstalosti po dobu trvání pozůstalostního řízení.

Seznámím Vás

 • S předpokládaným průběhem celého řízení a objasním Vám Vaše postavení v něm s přihlédnutím k tomu, zda jej budete účasten jako dědic ze zákona nebo ze závěti.
 • Poradím Vám, jak postupovat v případě, že jste byl zemřelým vyděděn či v jeho závěti opomenut.
 • Vysvětlím Vám nároky, které máte jako manžel/ka z titulu společného jmění manželů vůči ostatním spoludědicům a jaké máte možnosti v případě, že zákonný rozsah společného jmění manželů byl ještě za života zemřelého změněn (tj. rozšířen či zúžen).
 • Poskytnu Vám právní pomoc a poradenství v případě, že mezi dědice patří nezletilí potomci, děti z jiného manželství, dědici trvale žijící v zahraničí či osoby, jejichž svéprávnost byla omezena.
 • Pomohu Vám dojednat i sepsat dohodu o rozdělení majetku s ostatními dědici.

Zastoupím Vás

 • Při ústním jednání u notáře - soudního komisaře v případě, že se ho z jakýchkoli důvodů nechcete či nemůžete zúčastnit, připravím či zajistím požadované písemné podklady a vyjádření.
 • V řízení před notářem - soudním komisařem či soudem při uplatňování Vašeho dědického nároku za situace, kdy mezi Vámi a ostatními účastníky pozůstalostního řízení vypukne spor (např. o to, kdo je a kdo není zůstavitelovým dědicem, zda předložená závěť nebo listina o vydědění je pravá a platná, jaký je skutečný rozsah a obsah zůstavitelem zanechaného majetku a dluhů apod.).
 • V dodatečném pozůstalostním řízení v případě, že později vyjde najevo existence nového majetku, který v původním dědickém řízení nebyl projednán.
 • Za situace, kdy byl v původním řízení nesprávně určen okruh dědiců a majetek proto připadl osobě, které připadnout neměl.
 • Pokud jste byl/a v dědickém řízení jako dědic chybně opomenut/a.
 • V případě, že jste zdědil/a podíl v obchodní společnosti a svoji účast v ní chcete zrušit.

Závěti, listiny o vydědění a smlouvy o darování pro případ smrti

 • Sepisuji závěti, listiny o vydědění a smlouvy o darování pro případ smrti.
 • Působím jako vykonavatel závěti a správce pozůstalosti.

Dědické smlouvy a smlouvy o zřeknutí se dědického práva

 • Poskytuji právní konzultace ohledně vhodnosti uzavření těchto smluv v konkrétním případě a dále navrhuji a sepisuji jejich finální znění.

Převod majetku za života

 • Nabízím účelné vypořádání Vašeho nemovitého i movitého majetku tak, aby jednou nebyl předmětem dědického řízení.
 • Důvodem převedení majetku na dědice (či jiné osoby) ještě za života může být například obava z předpokládaného budoucího sporu mezi nimi, či přání minimalizovat výlohy spojené s dědickým řízením. Vaši konkrétní rodinnou situaci s Vámi proberu, vysvětlím Vám možná úskalí zamýšlené majetkové dispozice ve prospěch, resp. neprospěch nepominutelných dědiců, které by mohly nastat v rámci budoucího dědického řízení, a následně Vám vyhotovím potřebné listiny pro řádný převod majetku na zvolené osoby.

Potřebujete poradit?

Objednejte se pomocí kontaktů níže a vše probereme u mě v kanceláři nebo formou videohovoru.
(Některé případy lze řešit i bez nutnosti osobní schůzky.)

Výše odměny za právní služby

Výše odměny za právní služby se odvíjí od druhu a rozsahu požadované služby a dále od její složitosti a časové náročnosti. Více viz ceník.

Ceník
Datová schránka
42nwwan

S čím Vám mohu pomoci?

Ráda odpovím na Vaše otázky a poradím, jak dále postupovat.
Konzultace je možná i prostřednictvím videohovoru přes WhatsApp, Zoom nebo Google Meet.

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů